Search
Close this search box.

תקנון אתר ביתאלי

 

 1. "ביתאלי בע"מ" (להלן: "החברה" ) מבקשת להבהיר את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים במועדון הלקוחות ביתאלי שנרשמו דרך אתר האינטרנט, beteli.co.il (להלן: "האתר") שהיא מנהלת ומפעילה. בסימון "וי" הינך מאשר את הסכמתך למדיניות האמורה ולתנאי השימוש באתר.

 2. מדיניות פרטיות זו, אשר הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.

 3. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידה לעניין דפוסי השימוש שלך באתר זה. החברה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, ואת/ה נותן/ת הסכמתך לשימוש זה.

 4. הצטרפות למועדון- ההצטרפות למועדון אינה כרוכה בתשלום ואינה מוגבלת בזמן.

 5. ההצטרפות למועדון נעשית דרך האתר בלבד.

 6. אדם אשר מלאו לו 18 שנים יהיה רשאי להצטרך למועדון הלקוחות של ביתאלי.

 7. ההצטרפות למועדון מותנית במילואי פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, מייל/דואר אלקטרוני וטלפון נייד.

 8. בהצטרפות למועדון ניתן אישור לקבלת חומר פרסומי

 9. החברה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר האלקטרוני , בהודעת SMS ו/או בכל דרך אחרת מידע פרסומי – בין אם מידע שתפרסם היא ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים.

 10. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור/י באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (למקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא

  יזהה אותך אישית. כמו כן לצורך דיוור אישי ו/או בפניה ישירה בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון לרבות באמצעות טלפון, דואר, פקס, דואר אלקטרוני, הודעתSMS, מערכת חיוג אוטומטית וכד', מטעמה או מטעם אחרים, למטרת משלוח דברי פרסומת, מתן שירותים לחברי המועדון וכן למטרת ניתוח המידע ומחקר סטטיסטי.

 11. מידע הנאסף על ידי החברה במסגרת הפעילות הינו רכוש החברה והיא תהיה רשאית לעשות בו כל שימוש לרבות לצורכי החברה באתר הסחר המופעל על ידה, ובלבד ששימוש במידע לצורך משלוח מידע, לרבות מידע אודות פעילויות החברה ומידע פרסומי, יהיה בכפוף לסימון "וי" בקובייה הייעודית לכך במסגרת הליך ההרשמה.

 12. בלי לגרוע מהאמור לעיל, בחתימתם על טופס ההצטרפות מאשרים חברי המועדון, כי ידוע להם כי לא חלה עליהם חובה חוקית למסור את המידע ו/או פרטים אישיים לחברה וכי כל המידע הנמסר על ידם לחברה בטופס ההצטרפות ו/או לשירות הלקוחות של החברה, נמסר מרצונם החופשי ובהסכמתם וכן את הסכמתם לכך שהפרטים האישיים שמסרו לחברה במסגרת טופס ההצטרפות ו/או הפרטים האישיים שמסרו לשירות הלקוחות של הרשת במסגרת עדכון פרטי הקשר עימם וכל מידע שיופק על סמך פרטים אלו ו/או שהגיע ו/או שיגיע לידי החברה יישמרו במאגרי מידע הרשומים המשרתים את החברה ויהיו קניינה של החברה וכי השימוש בהם בהתאם למטרות המאגרים ובהתאם לטופסי ההצטרפות לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותם בכל פיצוי ו/או סעד כלשהו.

 13. חברי המועדון מאשרים, כי פרטים אלו וכל מידע אחר ישמשו את החברה לצורך פרסום, קידום מכירות, שיווק ופניות לחברי המועדון בכל דרך, לרבות באמצעות דיוור ישיר בכל אמצעי שהחברה תמצא לנכון (בכתב, בטלפון, בדוא"ל ובכל דרך אחרת), לניהול ולתפעול המועדון וכן לצורכי דיוור מידע פרסומי ושיווקי באמצעות דוא"ל, מסרונים ובכל דרך אחרת המותרת על פי דין.

 14. שירותים הדורשים רישום באתר: באתר קיימים שירותים הדורשים רישום מוקדם ונפרד אשר לא ניתן לעשות בהם שימוש ללא הרשמה. בעת ההרשמה יתכן ותידרש למסור פרטים אישיים אודותיך (לרבות שם, כתובת, טלפון, כתובות אינטרנט וכיו"ב). הנך מתחייב למסור פרטים

  מלאים, מדויקים ונכונים ולעדכנם מעת לעת.

 15. החברה רשאית לקבוע הטבות והנחות שונות לחברי המועדון, וכן להעניק הטבות והנחות שונות לאוכלוסיות שונות ולהקים תתי מועדונים שונים לקבוצות יעד מסוימות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. _______________________. ההטבה ניתנת לשינוי או ביטול על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 16. פרסומות של צדדים שלישיים: פרסומות מסוימות המצויות באתר החברה מופעלות למעשה ממחשבי החברות המפרסמות ו/או על ידי מי מטעמן. אנו מבקשים ליידע אותך כי לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות cookies במחשבך ומשבצות משוואות רשת (web

  beakons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אלא מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות בcookies¬ ובמשוואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של

  החברה.

 17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.

 18. החברה תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

  שינויים במדיניות הפרטיות: החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתר.

 19. חברי המועדון יהיו רשאים בכל עת להודיע לחברה בכתב, כי הם מבקשים את מחיקת המידע המתייחס אליהם ממאגר המידע של החברה ו/או כי הם מבקשים שלא למסור לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים את המידע עליהם, לפרק זמן מוגבל או קבוע וכן לדרוש את הסרת פרטיהם מרשימות הדיוור של המועדון.

 20. הסרה ממועדון הלקוחות- ניתן להסיר כתובת דואר אלקטרוני מרשימת מועדון הלקוחות באמצעות לחיצה על "להסרה לחץ כאן" המופיע בכל דיוור שחבר המועדון מקבל מהחברה.

 21. הוראות תקנון זה כפופות להוראות הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע ליישומו של תקנון זה תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

 22. הוראות תקנון זה נכתבו לשם הנוחות בלשון זכר ומופנות לנשים ולגברים כאחד.

 23. כל ויתור ו/או התנהגות של החברה בניגוד להוראות תקנון זה ייעשו לפנים משורת הדין בלבד ולא ייחשבו כוויתור על האמור בתקנון זה.

 24. הודעות לחברי המועדון בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות מועדון הלקוחות לרבות אך לא רק בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצע, בתקנון זה ו/או ברשת ו/או בכל דבר ועניין ייעשו באמצעות דיוור ישיר לחברי המועדון ו/או באמצעות פרסום בסניפי הרשת ו/או באתר האינטרנט של הרשת וכן בכל אופן אחר שייקבע על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.

 25. החברה /או הרשת לא תישאנה בכל אחריות למימוש ו/או לאי מימוש הטבות המועדון על ידי חברי המועדון ו/או לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או לכל הוצאה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו לחברי המועדון ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר לחברות במועדון ו/או בקשר עם המועדון ו/או בקשר עם ההטבות במועדון ו/או בקשר לשיבושים שעלולים למנוע מימוש הטבות כאמור ו/או בשל אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או בשל כוח עליון, וחברי המועדון מאשרים, כי הם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה בגין האמור.